Szybki kontakt ze sklepem.
Powołaj się na Prokonsumencki.pl
aktualny

data ważności certyfikatu:
2025-01-11

Sklep certyfikowany nieprzerwanie od 2021-12-14

Certyfikat Sklep Prokonsumencki oznacza:

  • Sprzedawca prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą
  • Sprzedawca zobowiązał się przestrzegać ponad 100 Kryteriów Prokonsumenckich
  • Sprzedawca szanuje prawo Konsumenta odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • Sprzedawca stosuje jasną i zrozumiałą procedurę składania i rozpatrywania reklamacji

Informacje o Sprzedawcy:

  • DOMEX HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • adres: Centrum Dystrybucji ul. Miernicza 4 64-100 Leszno
  • nip: 6972146898
  • adres sklepu: domex.leszno.pl
  • adres email: kontakt@domex.leszno.pl
Przejdź do Sklepu
Zgłoś naruszenie
Pobierz certyfikat PDF
Download PNG

SKLEP PROKONSUMENCKI

CERTYFIKAT DBAŁOŚCI O PRAWA KONSUMENTA

2024

Serwis Prokonsumencki.pl zaświadcza, że sklep internetowy

domex.leszno.pl

prowadzony przez

DOMEX HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: Centrum Dystrybucji ul. Miernicza 4 64-100 Leszno
NIP: 6972146898

otrzymał Certyfikat Sklep Prokonsumencki, a Sprzedawca zobowiązał się do przestrzegania Kryteriów Prokonsumenckich, co oznacza między innymi, że stosuje regulamin dbający o prawa konsumenta oraz przestrzega jasnych i prostych reguł związanych z prawem odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz reklamacją towaru.

data ważności certyfikatu:
2025-01-11

Dołącz do ponad 3200 zadowolonych sprzedawców i zyskaj więcej!

Zbuduj zaufanie, zdobądź nowych klientów i zwiększ sprzedaż w swoim sklepie internetowym dzięki sprawdzonemu certyfikatowi Sklep Prokonsumencki. Zadbaj także o swoje bezpieczeństwo i uniknij klauzul niedozwolonych w regulaminie swojego sklepu internetowego.

Zgłoś sklep do certyfikacji >
Moment podawania informacji
Sposób podawania informacji
Informacje o sprzedawcy
Informacja o produkcie
Informacje przed zawarciem umowy sprzedaży
Zawarcie umowy sprzedaży
Zawarcie umowy przez telefon
Informacje po zawarciu umowy
Sposoby, terminy i koszty płatności
Termin, sposoby i koszty dostawy
Prawo odstąpienia od umowy
Reklamacja towaru
Gwarancja przy sprzedaży
Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
Dane osobowe w sklepie internetowym
Produkty cyfrowe w sklepie internetowym
Umowy dotyczące usług ciągłych
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy przez przedstawiciela sprzedawcy
Strona internetowa sklepu

Moment podania informacji

Podstawową kwestią dotyczącą spełniania obowiązków informacyjnych jest moment poinformowania konsumenta. Przekazanie informacji musi nastąpić w takim momencie, aby konsument mógł podjąć świadomą i właściwą dla niego decyzję.

Moment podania informacji
Moment poinformownia konsumenta – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość (w praktyce zazwyczaj będzie to moment kliknięca pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania).

Sposób podawania informacji

Kolejną równie istotną kwestią jest sposób przekazania informacji. Przekaz informacji musi odbyć się zgodnie z przepisami, a sposób jest tak samo ważny jak sam obowiązek spełnienia obowiązków informacyjnych.

Sposób podawania informacji
Sposób poinformowania – jasny, zrozumiały, czytelny, łatwo dostępny i przystępny dla konsumenta, dostosowany do rodzaju użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem (w praktyce należy zwrócić uwagę na np. rozmiar, kolor, rodzaj czcionki, umiejscowienie informacji na stronie sklepu internetowego, poprawność językowa, nacisk na zrozumiałość informacji przez konsumenta). Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia. Przedsiębiorca ma jednak mimo to obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.

Informacje o sprzedawcy

Pierwsza grupa kryteriów to obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem. Informacje te mają umożliwić konsumentowi sprawdzenie wiarygodności sprzedawcy oraz szybki i efektywny kontakt ze sprzedawcą zarówno w sposób tradycyjny, jak i drogą elektroniczną. Podanie tych informacji zwiększa zaufanie kupujących do danego sklepu internetowego.

Zobacz szczegółowe kryteria
1.1. Sprzedawca informuje o swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, numerze, pod którym został zarejestrowany, numerze identyfikacji podatkowej (NIP);
1.2. Sprzedawca informuje o adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą;
1.3. Sprzedawca informuje o możliwych sposobach porozumiewania się (w przypadku typowego sklepu internetowego można wskazać możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego, za pomocą formularza kontaktowego oraz pisemnie);
1.4. Sprzedawca wskazując numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, nie nakłada na konsumenta opłaty za połączenie z tym numerem wyższej niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.

Informacja o produkcie

Przepisy nakładają na sprzedawcę szereg obowiązków informacyjnych związanych z samym produktem tak aby konsument nie miał wątpliwości, co i za ile kupuje. Ostatecznie informacje te mają na celu umożliwienie konsumentowi podjęcie świadomej decyzji o zakupie. Istotne jest również umożliwienie konsumentowi kontaktu w sprawie, wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z specyfikacją danego produktu.

Zobacz szczegółowe kryteria
2.1. Sprzedawca informuje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia (w przypadku umowy sprzedaży będzie to informacja o przedmiocie umowy, w tym o produkcie będącym przedmiotem umowy sprzedaży. W opisie produktu powinna być zawarta również informacja o jego głównych cechach i istotnych właściwościach, które charakteryzują dany produkt i korzystanie z niego);
2.2. Sprzedawca informuje o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
2.3. Sprzedwca w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
2.4. Sprzedawca informuje o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (informacje te udostępnia się, jeżeli dotyczy to danego produktu; przykładowy zakres informacji to: obowiązki gwaranta, uprawnienia konsumenta, czas trwania gwarancji i jej zakres terytorialny, miejsce i sposób składania reklamacji na tej podstawie);
2.5. Sprzedawca udziela konsumentowi przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z produktu (w szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określić jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz – stosownie do rodzaju rzeczy – określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach).
2.5.1. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje, o których mowa powyżej, powinny znajdować się na produkcie lub być z nim trwale połączone. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera rzeczy.
2.6. Sprzedawca przed zawarciem umowy udziela kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy

Informacje przed zawarciem umowy sprzedaży

Przepisy prawa kładą ogromny nacisk na doinformowanie klienta jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży. Stąd w zasadzie najwięcej obowiązków informacyjnych należy spełnić na etapie przedkontraktowym. Niezbędne jest poinformowanie o wszelkich kosztach, które obowiązany będzie uiścić w związku z realizacją umowy i to pod rygorem braku prawa ich późniejszego domagania się od konsumenta. Część z tych informacji podaje się już w pierwszym kroku składania zamówienia. Część informacji należy natomiast podać ponownie już przed ostatnim krokiem złożenia zamówienia (zazwyczaj będzie to kliknięcie na stronie internetowej sklepu przycisku z następującym oznaczeniem: Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

Zobacz szczegółowe kryteria
3.1. Sprzedawca informuje o kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
3.2. Sprzedawca informuje o swoim obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad (w braku odmiennych uzgodnień między sprzedawcą i konsumentem oraz informacji w opisie produktu, czy też reklamie produkt powinien wykazywać jakość standardową dla tego rodzaju produktów);
3.3. Sprzedawca informuje o wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy (np. konieczność wpłaty wadium, poręczenia, tutaj należy określić sposób i wysokość takiej kaucji lub gwarancji);
3.4. Sprzedawca, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, spełnia obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne sprzedawcy.
3.5. Sprzedawca na stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczące dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
3.6. Sprzedawca nie uzyskuje zgody konsumenta (np. na dodatkowe płatności) przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności.
3.7. Sprzedawca, w przypadku gdy umowa nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty i zawierana jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. za pomocą sklepu internetowego), dostarcza konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia (np. ostatnia strona przed złożeniem zamówienia), poniższych informacji:
3.7.1. Sprzedawca informuje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia (w przypadku umowy sprzedaży będzie to informacja o przedmiocie umowy, w tym o produkcie będącym przedmiotem umowy sprzedaży.
3.7.2. Sprzedawca informuje o możliwych sposobach porozumiewania sie (w przypadku typowego sklepu internetowego można wskazać możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego, za pomocą formularza kontaktowego oraz pisemnie).
3.7.3. Sprzedawca informuje o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
3.7.4. Sprzedwca w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
3.7.5. Sprzedawca informuje o czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
3.7.6. Sprzedawca informuje konsumenta o minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy (dotyczy np. umów o świadczenie usługi).
3.7.7. Sprzedawca informuje klienta przed zawarciem umowy poinformować w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
3.7.7.1. czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
3.7.7.2. skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3.7.7.3. zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
3.7.7.4. metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
3.7.7.5. językach, w których umowa może być zawarta;
3.7.7.6. kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

Zawarcie umowy sprzedaży

Konsument musi mieć świadomość, w którym momencie umowa sprzedaży będzie zawarta. Już po samym zawarciu umowy niezbędne jest niezwłoczne potwierdzenie konsumentowi faktu jej zawarcia.

Zobacz szczegółowe kryteria
4.1. Sprzedawca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4.2. Sprzedawca, w przypadku jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, zapewnia oznaczenie przycisku w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
4.3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza klientowi otrzymanie złożonego przez klienta zamówienia.

Zawarcie umowy przez telefon

Sprzedawcy, którzy kontaktują się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy muszą spełnić dodatkowe obowiązki aby skutecznie zawrzeć taką umowę.

Zobacz szczegółowe kryteria
5.1. Sprzedawca, w przypadku kontaktowania się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy, informuje na początku rozmowy konsumenta o tym celu, a ponadto podaje identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
5.2. Sprzedawca, w przypadku gdy proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, potwierdza treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku (w tym wypadku oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy).

Informacje po zawarciu umowy

Kolejne obowiązki dotyczą momentu już po zawarciu samej umowy. Tutaj ponownie sprzedawca obowiązany jest potwierdzić konsumentowi najważniejsze kwestie związane z zawartą umową sprzedaży. Dodatkowo, jeżeli to konieczne, sprzedawca wydaje wraz z towarem wszelkie instrukcje obsługi produktu oraz dokumenty (np. kartę gwarancyjną).

Zobacz szczegółowe kryteria
6.1. Sprzedawca przekazuje konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:
6.1.1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (21 informacji), chyba że sprzedawca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;
6.1.2. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
6.2. Sprzedawca wydaje posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą produktu (jeżeli jednak treść takiego dokumentu dotyczy także innych produktów, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu).
6.3. Sprzedawca, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, załącza do produktu instrukcję i udziela wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z produktu.
6.4. Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z produktem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

Sposoby, terminy i koszty płatności

Konsument musi być świadomy dostępnych w sklepie sposobów płatności, terminu zapłaty oraz ewentualnych kosztów korzystania ze sposobu płatności. Zakazane jest zawyżanie kosztów korzystania z dostępnych w sklepie sposobów płatności.

Zobacz szczegółowe kryteria
7.1. Sprzedawca informuje o dostępnych sposobach zapłaty (np. płatność za pobraniem, przelewem, płatności kartą płatniczą).
7.2. Sprzedawca informuje o terminie zapłaty.
7.3. Sprzedawca informuje o kosztach korzystania z danego sposobu płatności (jeżeli takie występują).
7.4. Sprzedawca nie zawyża kosztów płatności (sprzedawca nie żąda od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty).

Termin, sposoby i koszty dostawy

Zakupy internetowe nieodłącznie związane są z dostawą produktu do kupującego. W tym zakresie sprzedawca informuje o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, które należy ponieść. Sprzedawca obowiązany jest również podać termin dostawy produktu do konsumenta.

Zobacz szczegółowe kryteria
8.1. Sprzedawca informuje o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
8.2. Sprzedawca informuje o sposobie spełnienia świadczenia (przykładowo należy wskazać, czy spełnienie świadczenia będzie miało charakter jednorazowy, częściami, czy ciągły, dodatkowo należy wskazać miejsce spełnienia świadczenia – w przypadku gdy stroną umowy będzie konsument miejscem spełnienia świadczenia będzie miejsce wskazane przez konsumenta do dostawy produktu);
8.3. Sprzedawca informuje o terminie spełnienia świadczenia (w przypadku sklepów internetowych dotyczy to w szczególności terminu dostawy produktu do konsumenta);
8.4. Sprzedawca wyda konsumentowi niezwłocznie rzecz, nie później niż w terminie trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej;
8.5. Sprzedawca jest świadomy, że jeżeli produkt ma zostać przesłany przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

Prawo odstąpienia od umowy

Jedną z istotniejszych kwestii wokół handlu internetowego jest przestrzeganie przez sprzedawcę zasad i trybu wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrot towaru zakupionego przez Internet). Od tego prawa są przewidziane również wyjątki, których istnienie rónież winno być zakomunikowane konsumentowi.

Zobacz szczegółowe kryteria
9.1. Sprzedawca informuje o prawie odstąpienia od umowy oraz o sposobie i terminie wykonania tego prawa;
9.2. Sprzedawca informuje o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
9.3. Sprzedawca informuje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, w tym o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
9.4. Sprzedawca informuje o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta (13 wyjątków) lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
9.5. Sprzedawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
9.6. Sprzedawca, w przypadku gdy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (np. na stronie internetowej sklepu), niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w powyższy sposób.
9.7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Jeżeli jednak Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).
9.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9.9. Sprzedawca jest świadomy, że konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9.10. Sprzedawca jest świadomy, że konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
9.10.1. konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
9.10.2. konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub
9.10.3. przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.
9.11. Sprzedawca jest świadomy, że w chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sprzedawcą.

Reklamacja towaru

Zakupów internetowych oczywiście nie omijają problemy związane z reklamacją towaru. Dlatego też niezbędne jest poinformowanie konsumenta o procedurze składania i rozpatrywania reklamacji.

Zobacz szczegółowe kryteria
10.1. Sprzedawca odpowiada względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
10.2. Sprzedawca informuje o adresie, pod którym konsument może składać reklamacje (można tutaj wskazać adres pocztowy oraz adresy elektroniczne: adres poczty elektronicznej właściwy do składania reklamacji oraz adres strony internetowej, na której dostępny jest formularz reklamacyjny)
10.3. Sprzedawca informuje o stosowanej procedurze składania oraz rozpatrywania reklamacji;
10.4. Sprzedawca jest świadomy, że jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
10.5. Sprzedawca jest świadomy, że kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
10.6. Sprzedawca jest świadomy, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi (Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie).

Gwarancja przy sprzedaży

Istnienie gwarancji na produkt pociąga za sobą kolejne obowiązki informacyjne.

Zobacz szczegółowe kryteria
11.1. W przypadku gdy sprzedawca udziela gwarancji na produkt (jest w tym wypadku gwarantem), to formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.
11.1.1. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11.2. Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z produktem dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

W przypadku świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną (a w zasadzie każdy sklep internetowy świadczy takie usługi – np. konto klienta) obowiązany jest on spełnić obowiązki wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W tym wypadku sprzedawca jest w roli usługodawcy, a klient korzystający ze sklepu internetowego staje się usługobiorcą.

Zobacz szczegółowe kryteria
12.1. Sprzedawca jako usługodawca podaje swoje dane kontaktowe, w tym adresy elektroniczne oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.
12.2. Sprzedawca jako usługodawca zapewnia usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:
12.2.1. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną (jeżeli takie występują);
12.2.2. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (np. pliki Cookies);
12.3. Sprzedawca określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (taki regulamin może być częścią regulaminu sklepu internetowego), który zawiera w szczególności:
12.3.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
12.3.2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
12.3.2.1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
12.2.2.2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
12.3.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
12.3.4. tryb postępowania reklamacyjnego.
12.4. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
12.5 Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Dane osobowe w sklepie internetowym

Przetwarzając dane osobowe swoich klientów sprzedawca staje się administratorem danych osobowych i w związku z tym obowiązany jest spełnić obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązki te możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: rejestracyjne i informacyjne. Po pierwsze sprzedawca obowiązany jest dokonać rejestracji zbioru danych swoich klientów (istnienie zbioru wyznaczane jest poprzez cel jego utworzenia). Po drugie sprzedawca obowiązany jest spełnić szereg obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności te, o których mowa w naszych kryteriach. Spełnienie obowiązków informacyjnych może nastąpić np. w polityce prywatności, w regulaminie lub na innej stronie sklepu.

Zobacz szczegółowe kryteria
13.1. Sprzedawca dokonał rejestracji zbiorów danych osobowych swoich klientów Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
13.2. Sprzedawca dba o ochronę danych osobowych swoich klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W szczególności sprzedawca jako administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
13.2.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
13.2.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem,
13.2.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
13.2.4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
13.3. Sprzedawca posiada zgodną z prawem podstawę prawną przetwarzania danych osobowych swoich klientów (np. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę albo jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą).
13.4. Sprzedawca jako administrator danych osobowych informuje osobę, której dane zbiera o:
13.4.1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
13.4.2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
13.4.3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
13.4.4. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
13.5. Sprzedawca jako administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13.6. Sprzedawca, w przypadku gdy jest to konieczne, uzyskuje zgodę klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób wyraźny, świadomy i jednoznaczny (zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści).
13.7. Sprzedawca szanuje prawo klienta do odwołania w każdym czasie uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Produkty cyfrowe w sklepie internetowym

Sprzedając produkty cyfrowe należy pamiętać o szczególnych obowiązkach informacyjnych z tym związanych.

Zobacz szczegółowe kryteria
14.1. Sprzedawca informuje o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
14.2. Sprzedawca informuje o mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
14.3. Sprzedawca potwierdza konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

Umowy dotyczące usług ciągłych

W przypadku sprzedaży usług ciągłych należy spełnić dodatkowe obowiązki informacyjne. Są one związane przede wszystkim z kwestią trwania i zakończenia świadczenia usługi.

Zobacz szczegółowe kryteria
15.1. Sprzedawca informuje o czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu (ten wymóg informacyjny dotyczy umów o świadczenie o charakterze ciągłym np. dostęp do serwisu, korzystanie z oprogramowania SAAS);
15.2. Sprzedawca informuje o minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy (inaczej mówiąc – minimalny okres związania konsumenta umową).

Informacje dodatkowe

W tej grupie zamieściliśmy obowiązki, które zazwyczaj zamieszczane są w postanoweniach końcowych regulaminu sklepu. Warto jednak o nich pamiętać, gdyż są równie ważne, co pozostałe.

Zobacz szczegółowe kryteria
16.1. Sprzedawca informuje o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim (informacje te udostępnia się, jeżeli dany sprzedawcy stosuje w swojej działalności kodeks dobrych praktyk);
16.2. Sprzedawca infomruje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
16.3. Sprzedawca nie nakazuje konsumentowi zrzec się praw przyznanych mu w przepisach prawa.
16.4. Sprzedawca na żądanie kupującego wyjaśnia znaczenie poszczególnych postanowień umowy.
16.5. Sprzedawca nie przesyła niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Zawarcie umowy przez przedstawiciela sprzedawcy

Jeżeli sprzedawca działa w imieniu innego przedsiębiorcy, to musi o tym klienta wyraźnie poinformować. Taki obowiązek może dotyczyć przede wszystkim części sprzedawców działających w modelu dropshippingowym.

Zobacz szczegółowe kryteria
17.1. Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsiębiorcy, należy podać dane tego przedsiębiorcy:
17.1.1. jego dane identyfikujące, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
17.2.1. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
17.2.2. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 2.

Strona internetowa sklepu

Nazwa grupy może być nieco myląca, gdyż większość obowiązków informacyjnych należy podać także na stronie sklepu internetowego. Jednakże tutaj wskazaliśmy wytyczne, co do prezentacji i udostępnienia samych treści na stronie sklepu internetowego.

Zobacz szczegółowe kryteria
18.1. Na stronie głównej sklepu internetowego oraz jego podstronach sprzedawca w widocznym miejscu udostępnia klientowi link do regulaminu oraz polityki prywatności (jeżeli ją posiada).
18.2. Na stronie głónej sklepu internetowego oraz jego podstronach sprzedawca w widocznym miejscu udostępnia klientowi zakładki informacyjne dotyczące np. sposobów płatności, sposobów, kosztów i terminów dostaw itd.
18.3. Na stronie głónej sklepu internetowego oraz jego podstronach sprzedawca w widocznym miejscu udostępnia klientowi dane kontaktowe umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze sprzedawcą.
18.4. Informacje na stronie sklepu internetowego są sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały.
18.5 Sprzedawca udostępnia klientowi regulamin sklepu przed zawarciem umowy i w taki sposób, aby mógł on go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (np. w formacie HTML i/lub PDF).

Potrzebujesz regulamin sklepu internetowego zgodny z nową ustawą konsumencką?

Nasi prawnicy dostosują Twój obecny regulamin sklepu lub przygotują nowy zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta.

Zamów bezpłatną wycenę >